Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục V).