Van ban huong dan

Nghị định 172/2013/NĐ-CP (05.08.2014)

Nghị định 172/2013/NĐ-CP (05.08.2014)

Nghị định số 172/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.