Nghị định 130/2013/NĐ-CP (16/10/2013)

Ngày đăng : 22/07/2014
Nghị định 130/2013/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 11 năm 2013. 
2. Bãi bỏ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính 
phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và Quyết định số 
256/2006/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản 
phẩm, dịch vụ công ích kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.