Nghị định 172/2013/NĐ-CP (05.08.2014)

Ngày đăng : 05/08/2014

Nghị định số 172/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu và Công ty TNHH MTV là công ty con của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.

Nghị định này có hiệu lực kể thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. ( Tải tại đây)