Tin tức

TĂNG NHIỀU KHOẢN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2023 ------------  Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.   Theo đó, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề) cũng được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới.  Nguồn SGGP

TĂNG NHIỀU KHOẢN PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỪ 01/7/2023 ------------ Từ ngày 1/7/2023, tiền lương cơ sở tăng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng. Theo đó, các loại phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức (phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo; phụ cấp khu vực; phụ cấp đặc biệt; phụ cấp thu hút; phụ cấp lưu động; phụ cấp độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên nghề; phụ cấp ưu đãi theo nghề) cũng được điều chỉnh phù hợp với mức lương cơ sở mới. Nguồn SGGP