Nghị định số 71/2013/NĐ-CP

Ngày đăng : 21/07/2014
Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư Vốn nhà nước vào Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính đối với DNNN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.(Tải văn bản tại đây).