Báo cáo tiến độ cổ phần hóa - Tháng 5/2018

Ngày đăng : 13/06/2018
 Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình công khai tiến độ thực hiện cổ phần hóa như sau:

I. Tiến độ thực hiện lộ trình cổ phần hóa:

1. Về xác định giá trị doanh nghiệp:

Công ty có công văn số 706/DVCI-CV ngày 15/12/2017 về việc thay đổi thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp của Cty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình từ ngày 31/12/2016 sang ngày 31/12/2017theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017.

 

2. Về phương án cổ phần hóa:

Ngày 10/01/2018, thông qua cuộc họp tại Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cổ phần hóa, Công ty đã trình bày phương án cổ phần hóa theo chủ trương của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (văn bản số 342/TB-VP-DA ngày 24/10/2017) tại mục 1 “Về chủ trương: Ủy ban nhân dân quận thống nhất chủ trương giữ lại 51% cổ phần cho Nhà nước; 25% - 30% bán cho Tổ chức công đoàn, người lao động và bán đấu giá công khai theo quy định”.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ (có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2018), Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ công ích quận Tân Bình thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa theo phương án “Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ, phần vốn điều lệ còn lại sẽ phân phối theo quy định và không có nhà đầu tư chiến lược tham gia”.

Vì thế, Công ty sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn (Vietinbanks SC) soạn dự thảo Phương án cổ phần hóa theo quy định mới; dự thảo Điều lệ hoạt động và Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh sau khi cổ phần hóa.

3. Về lao động:

Công ty sẽ tiếp tục cập nhật, tính toán thâm niên và Bảo hiểm xã hội của CBCNV Công ty theo hướng đến cuối tháng 12/2017 (Nếu được Ủy ban nhân thành phố chấp thuận điều chỉnh thời hạn xác định giá trị doanh nghiệp 31/12/2017) theo biểu mẫu và chuyển cho đơn vị tư vấn (Công ty chứng khoán Vietinbank SC). Công ty đang tính toán số lượng cổ phiếu ưu đãi theo quy định để phát hành cho đối tượng cán bộ - công nhân viên trong Công ty và Công đoàn cơ sở Công ty.

 

4. Về tài chính và Công nợ:

Do thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (dự kiến)được điều chỉnh lại tại thời điểm 31/12/2017, nên Công ty sẽ phối hợp và sớm bổ sung cho đơn vị tư vấn các hồ sơ: Biên bản kiểm kê công cụ, tài sản, Biên bản đối chiếu công nợ, Báo cáo tài chính đã kiểm toán tại thời điểm 31/12/2017 và các hồ sơ liên quan khác.

 

5. Về công tác giao tài sản:

Công ty đã ký hợp đồng thuê đất 04 mặt bằng với Sở Tài nguyên Môi trường và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Công ty cũng đã nộp tiền thuê đất đến 31/12/2017 vào Ngân sách nhà nước.

Ngày 10/01/2018, Ban chỉ đạo 09 (Sở Tài chính) đã có Công văn số 225/STC-BCĐ09-CS trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và chấp thuận chuyển giao tài sản cho Công ty để thực hiện cổ phần hóa.

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại công văn số 1371/STC-CS ngày 12/3/2018 về việc giao tài sản cố định là công trình, vật kiến trúc trên đất cho Doanh nghiệp Nhà nước để cổ phần hóa, Công ty đã lập Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa (Công văn số 137/CV-DVCI ngày 15/3/2018) gửi Sở Tài nguyên môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tổng thể phương án sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

 

6.Về công tác tuyên truyền cổ phần hóa cho người lao động:

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn cổ phần hóa (Vietinbank SC) tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến công tác cổ phần hóa đến người lao động và Công ty sẽ tiếp tục giải đáp thắc mắc của người lao động về công tác cổ phần hóa, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong công ty (nếu có).

 

II.Khó khăn, vướng mắc:

Quá trình thực hiện cổ phần hóa, Công ty cũng gặp khó khăn, vướng mắc trong việc bàn giao tài sản cố định là nhà đất (04 mặt bằng) để xác định giá trị doanh nghiệp.

Hiện nay, Công ty vẫn chưa được Ủy ban nhân dân thành phố quyết định về việc chuyển giao 04 mặt bằng để tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp. Vì thế, Công ty kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm quyết định giao tài sản cho Công ty để xác định giá trị doanh nghiệp.