Báo cáo tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2019