báo cáo tình hình thực hiện các chỉ đạo, của UBND thành phố Sở Tài Chính và các Sở ngành quý 3/2018