Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2018 - 2022

Ngày đăng : 06/03/2019
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn 2018 - 2022 của Côgn ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận Tân Bình đã được UBND Quận Tân Bình phê duyệt (Xem tại đây)