Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2019

Ngày đăng : 09/04/2019
Kế hoạch SXKD và Đầu tư phát triển năm 2019 đã được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thông qua tại Phiếu chuyển số 1322/Q ngày 08/4/2019. (Xem kế hoạch tại đây)