Mức hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động, nghỉ việc sớm