Quyết Định Về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2018 (điều chỉnh) đối với Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công Ích quận Tân Bình