Quyết định về việc giao tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2022 cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình