Thông báo kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Tân Bình