Thông báo tăng cường công tác an toàn, phòng chống cháy nổ tại đơn vị