Thông báo về chế độ làm việc theo Chỉ thị 15/CT-TTg, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ