Thông báo về tăng cường một số biện pháp phòng, chống cháy nổ tại đơn vị