Thông báo về việc khám sức khỏa định kỳ và chích ngừa uốn ván năm 2019