Thư mời v/v mời tham gia chào giá gói thầu " Mua sắm bảo hộ lao động trang bị cho người lao động năm 2024"