Tình hình sử dụng lao động, tiền lương người lao động tháng 10 năm 2022