Tình hình sử dụng lao động, tiền lương thu nhập tháng 8/2021