Tình hình sử dụng lao động, tiền lương thu nhập tháng 9 năm 2019