Tình hình sử dụng lao động, tiền lương và thu nhập tháng 9/2020