Tình hình sử dụng lao động và tiền lương, thu nhập tháng 2/2019