Tình hình sử dụng lao động và tiền lương , thu nhập trong tháng 10/2019