Tình hình sử dụng lao động và tiền lương, thu nhập trong tháng 6/2019