Tình hình sử dụng lao động và tiền lương, thu nhập trong tháng 8/2020